תקנון

תקנון

תקנון תחרות הסיפור הקצר ע"ש עפרה אליגון ז"ל ("התקנון")

 

תחרות הסיפור הקצר ע"ש עפרה אליגון של "מקור ראשון" והוצאת "כנרת-זמורה-דביר", בהשתתפות מכון "הקשרים" ובית הספר לכתיבה "המגירה"

 

הוצאת כנרת, זמורה, ביתן דביר בע"מ , ו/או מי מטעמה ("ההוצאה"), העיתון מקור ראשון, מכון הקשרים והמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובית הספר לכתיבה "המגירה" (כולם ביחד ולחוד להלן: "מערכת הפרס" ו/או "המערכת") מתכבדות להכריז בזאת על קיום תחרות "הסיפור הקצר של מקור ראשון והוצאת "כנרת-זמורה-דביר" ע"ש עפרה אליגון בהשתתפות מכון "הקשרים" ובית הספר לכתיבה "המגירה"

 (לעיל ולהלן: "התחרות").

תקנון זה חל ומחייב כל מועמד ו/או יוצר ו/או משתתף בתחרות (להלן: "משתתף") ללא כל תנאי וסייג.

 

שלבי התחרות

שלב ראשון –  הגשת הסיפורים לתחרות

לאחר פרסום התחרות מטעם "מערכת הפרס" באתר התחרות, במקור ראשון ו/או באמצעי פרסום נוספים או אחרים לפי שיקול דעתה, בתאריך 2/6/2017, או בתאריך אחר לפי החלטת המערכת, יהיו רשאים מועמדים ומשתתפים לשלוח למערכת סיפורים מקוריים פרי עטם, כדי להשתתף בתחרות, בתנאים כדלקמן.

 

רישום, תנאי השתתפות בתחרות

 1. יורשו להשתתף בתחרות משתתפים אשר ביום פרסום התחרות גילם 18 ומעלה.
 2. יורשו להשתתף בתחרות משתתפים שטרם פרסמו ספר במסגרת הוצאת ספרים בארץ או בחו”ל, בין אם בהוצאה מוכרת ובין אם בהוצאה עצמית, שבה ראה אור לפחות ספר אחד, בין כספר מודפס ובין כ- E-BOOK. 
 3. רשאים להשתתף משתתפים שסיפור/ים בודד/ים מפרי עטם ראה/ו אור באסופות ו/או בכתב/י עת ו/או בעיתונים.
 4. הסיפור שיוגש לתחרות חייב להיות יצירה מקורית של המחבר המשתתף, שלא נתקבל מצד שלישי כלשהו, ושהמשתתף הינו הבעלים היחידי והבלעדי של כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור, וכן שהסיפור בלעדי של המחבר המגיש את מועמדותו לתחרות וכזה שלא ראה אור קודם לכן בבמה כלשהי, שלא הוגש קודם לכן או נשלח בה בעת לתחרות אחרת.
 5. המעוניינים להשתתף בתחרות רשאים לשלוח למערכת סיפור אחד בלבד, מוקלד ומודפס בעברית, בצורה קריאה וברורה; הסיפור חייב להיות יצירה מקורית עצמאית ובלעדית של המשתתף בלבד, שאורכו לא עולה על 4,000 (ארבעת אלפים) מילה, ואשר עמד בכל יתר תנאי התקנון והתחרות. מובהר כי חריגה ממספר המילים תביא לפסילה אוטומטית של הסיפור מהתחרות. כל יוצר רשאי להגיש לתחרות יצירה אחת בלבד.
 6. לא יהיו רשאים להשתתף בתחרות: עובדי כנרת, זמורה, ביתן דביר בע"מ ובני משפחותיהם; עובדי מקור ראשון ובני משפחותיהם; עובדי המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובני משפחותיהם; עובדי מכון הקשרים ובני משפחותיהם. עובדי ביה"ס לכתיבה "המגירה" ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" – בן/בת זוג, אח/ות, ילד/ה, הורה ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 7. המערכת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לפסול את השתתפותו של כל משתתף ו/או יוצר ו/או סיפור ו/או יצירה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי לגרוע מן האמור לעיל לרבות אך לא רק, בגין אי מסירת פרטים מלאים, מדויקים ומעודכנים על-ידו ו/או אי יכולת ליצור עמה קשר ו/או אי יכולת משתתף להגיע לאיזה מהשלבים בתחרות ו/או הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, ולמשתתף ו/או לכל מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המערכת ו/או מי מטעמה בגין כך.
 8. המשתתף מאשר מצהיר ומתחייב כי אין בסיפור ו/או באיזה חלק ממנו ו/או בהשתתפותו בתחרות כדי להוות הפרה של כל הסכם ו/או דין ו/או כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או בזכויותיו של צד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית, הזכות לפרטיות, צנעת הפרט, חופש העיסוק, הזכות לקניין וכיו"ב. המשתתף ישפה ויפצה את המערכת ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא על כל נזק, הוצאה, פגיעה, הפסד, תביעה ככל שייגרמו להם בגין הפרת התחייבותו זו.
 9. בעצם השתתפותו בתחרות ו/או בשליחת סיפור לתחרות מביע היוצר הסכמה מלאה לתקנון זה, על כל סעיפיו.
 10. יוצר העומד בתנאי ההשתתפות שבתקנון זה ומעוניין להשתתף בתחרות, יהיה רשאי לשלוח את סיפורו באמצעות אתר האינטרנט של התחרות בלבד. לא יתקבלו סיפורים שישלחו באמצעים אחרים. את הסיפור יש לצרף לטופס הייעודי שיפורסם באתר התחרות, הכולל פרטים שונים לרבות שם מלא, תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון וכתובת דוא"ל, יחד עם אישור על קריאת התקנון וכן של כתב העברה – ויתור על זכויות, המצורף בשולי תקנון זה.
 11. משתתף אשר יצירתו תוגש באופן שונה מהאמור לעיל יפסל ולא ישתתף בתחרות.
 12. המועד האחרון להגשת הסיפורים: 1/7/17, או כפי שיקבע על ידי המערכת. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לקצר, להאריך, לשנות, לבטל , להפסיק, לחדש את תקופת התחרות בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שלב שני – בחירת הסיפורים הזוכים

רכזת המערכת של התחרות תעביר את הסיפורים בעילום שם למערכת, שתורכב מקוראים מקצועיים בעלי ותק וניסיון: אנשי ספרות, עורכים ומבקרים. עשרים הסיפורים שיבחרו על ידי המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובה לנמק את הבחירה, כסיפורים הטובים ביותר, יועברו לוועדה שתורכב מחמישה שופטים:

פרופ' יגאל שוורץ, ד"ר שמואל פאוסט,  רוני סומק, גב' עלמה כהן-ורדי, גב' נועה מנהיים.

יו"ר השופטים ללא זכות הצבעה – הגברת תלמה אליגון-רוז.

שלושת הסיפורים שיבחרו כסיפורים הטובים ביותר לדעת השופטים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ללא חובה לנמק הבחירה, יזכו את יוצריהם בפרסים על פי המפורט בסעיף "תנאי הפרסים".

עד לתאריך 1/9/17 תודיע מערכת התחרות על הזוכים. ההודעה תתפרסם בעיתון מקור ראשון ובאתר האינטרנט של התחרות. הזוכים עצמם יקבלו הודעה אישית.

מוסכם בזה כי ההוצאה ו/או המערכת רשאית לשנות את המועדים של שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא עליהם לנמק זאת, לרבות בהתאם לכמות היצירות שיתקבלו. הודעה על מועדים חדשים, ככל שיהיו, תינתן באתר התחרות באופן שתקבע המערכת.

המערכת שומרת על הזכות לפנות למשתתפ/ים  אחר/ים ו/או לכל גורם אחר לרבות במקרה שההתקשרות עם זוכה בתחרות לא תבוא לידי מימוש ו/או במקרה שהמערכת לא תמצא זוכה מתאים לתחרות – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

סיפורים שלא זכו בפרס, יימחקו על ידי רכזת המערכת עם תום התחרות ויוצריהם יהיו משוחררים מההתחייבויות להן הסכימו בתקנון זה ובכתב העברת הזכויות.

 

הפרסים, טקס הענקת הפרס

בעקבות ההכרזה ייערך טקס הענקת הפרסים ובמהלכו תיחשף האסופה שתלווה את התחרות (פרטים בסעיף האסופה) ותוענק למשתתפי התחרות.

הזוכים בפרסים מתחייבים להגיע לטקס. ידוע למשתתפים כי אי הגעה של זוכה לטקס עלולה להביא לשלילת הפרס.

 • פרס שלישי: מלגת לימודים ב"המגירה" + פרסום הסיפור באסופה המתוארת להלן.
 • פרס שני: מלגת לימודים ב"המגירה" + פרסום הסיפור באסופה המתוארת להלן + 2500 ₪ (אלפיים חמש מאות שקלים חדשים).
 • פרס ראשון: מלגת לימודים ב"המגירה" + פרסום הסיפור באסופה המתוארת להלן + 5000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים).
 • מלגת לימודים ב"המגירה" – השתתפות בסדנה בת 12 מפגשים מתוך מבחר הקורסים ב"המגירה", לפי בחירת הזוכים ועל בסיס מקום פנוי. ניתן לממש את הפרס בתוך שנה. שווי הפרס – 2900 שקלים.

 

המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שמערכת התחרות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר לניהול התחרות לרבות קביעת תוצאות התחרות ו/או זהות הזוכה בפרס. המערכת תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר לתחרות לרבות ביטול, שינוי, הארכה וכיו"ב. תוצאות התחרות ו/או כל עניין הנוגע אליה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

הפרס הינו אישי ובלתי ניתן להעברה.

כתנאי לקבלת הפרס יהיה על היוצר הזוכה להציג אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או אמצעי זיהוי אחר שיידרש על ידי המערכת).

עצם הקבלה ו/או מימוש הפרס ייחשב כאישור הצהרה והתחייבות מטעם היוצר הזוכה לכך שזכייתו לא הושגה תוך הפרת התקנון ו/או הוראות כל דין והסכם וכי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד "מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנובע מהתחרות ו/או הפרס. הפרס (כולו ו/או חלקו) אינו ולא יהיה ניתן להסבה ו/או להמחאה ו/או העברה ו/או להמרה ו/או החלפה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת, לכל צד שלישי שהוא, כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

האסופה

את הפרס תלווה אסופה שתראה אור בהוצאת "כנרת, זמורה, דביר בע"מ" לאחר סיום התחרות ותהיה זמינה לרכישה בכל חנויות הספרים. האסופה תשלב בין הסיפורים הזוכים לסיפורים מאת סופרים ישראלים ידועים שייבחרו ויערכו על ידי עורך מקצועי מטעם ההוצאה. הזוכים בתחרות מתחייבים בזה להסכים לתהליך עריכה של סיפוריהם על ידי העורך שיתמנה לאסופה מטעם ההוצאה. צירופם לאסופה מותנה בעריכת הסיפור.

 האסופה תורכב מהתמהיל הזה:

 • שלושת הסיפורים הזוכים.
 • יצירות קצרות מאת טובי הסופרים הישראלים.
 • סיפור קצר מאת עפרה אליגון ז"ל.
 • סיפור מתורגם מיידיש.
 • סיפור קלאסי מאוצר הספרות העברית.

המערכת שומרת את הזכות לשנות את התמהיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

אחריות

ידוע למשתתף כי השתתפות המשתתף בתחרות ו/או משלוח והגשת סיפור ו/או יצירה למערכת ו/או להוצאה מהווה ומשמעה הצהרה אישור, הסכמה והתחייבות מראש ובכתב של המשתתף לתקנון זה ולכל כללי ותנאי התחרות לעיל ולהלן לרבות בנושא האחריות של המשתתף, ובמיוחד המשתתף מסכים מראש לכך שהשתתפותו בתחרות הנה על אחריותו בלבד, וכי ההוצאה ו"מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם התחרות, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, פגיעה, תביעה, הפסד, הוצאה, אובדן רווח לרבות נזקי גוף רכוש עוגמת נפש ואחרים, ישיר או עקיף, ככל ואשר ייגרמו לו ו/או מי מטעמו בכל הקשור בתחרות זו ו/או בפרס.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "מערכת הפרס" אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות, תקלה, פגם, ליקוי מכל מין וסוג שהוא לרבות תקלת אינטרנט, מרשתת, מחשב, דפוס, הגהה, משלוח ו/או טעות אחרת מכל מין וסוג שהוא שבגינה לא יקלטו פרטיך ו/או יצירתך בתחרות, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההוצאה ו"מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מצהיר כי אתה מודע ומסכים מראש לכך שלפרסום פרטיך ו/או תמונתך ו/או הסרטון אודותיך ו/או היצירה שכתבת באמצעי התקשורת השונים ובין היתר ברשת האינטרנט עשויות להיות השפעות שונות ובין היתר עשויים החשיפה ו/או הפרסום לגרור תגובות מצד צדדים שלישיים כולל הציבור הרחב, כולל באמצעי התקשורת השונים ולרבות אינטרנט. לעתים, תגובות אלו עלולות לפגוע וידוע למשתתף כי להוצאה ולמערכת אין ולא יכולה להיות שום שליטה או השפעה על כך.

הנך מאשר מסכים ומצהיר, כי הפרסום הנ"ל נעשה בהסכמתך המלאה וכי אין ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המערכת ו/או ההוצאה ו/או כל מי מטעמה ו/או כנגד כל צד שלישי אחר הנוטל חלק בתחרות בגין כל הנובע מן התחרות ו/או הפרסום ו/או הקשור בו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם מכל התבטאות, תגובה, הד ציבורי, אפקט פרסום, קריאות גנאי וכיוצא באלו.


כללי

כל משתתף מתחייב לשמור על שיתוף פעולה מלא עם המערכת וההוצאה ועל כללי התנהגות נאותים בכל הקשור והכרוך בתחרות ו/או הפרס ו/או הזכיה ו/או הסיפור הזוכה, לפעול בהתאם לכל הסכם ודין, ובמיוחד אך לא רק בהתאם לתקנון זה ולהוראות ולהנחיות של ההוצאה ו"מערכת הפרס" כפי שיהיו מעת לעת.

"מערכת הפרס" ו/או מי מטעמה הינה ותהיה רשאית לפרסם ולקדם את התחרות ו/או סיפורים ו/או יצירות במסגרתה באמצעים שונים לרבות באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים ("קד"מ"). כל משתתף בתחרות מתחייב לשתף פעולה עם מאמצי קד"מ אלו ולרבות צילומים לאמצעי התקשורת והפרסום השונים, הענקת ראיונות, השתתפות בתוכניות טלוויזיה או רדיו אם יהיו וכו'. כל משתתף הלוקח חלק בתחרות מסכים ומתחייב מראש כי במסגרת הקד"מ יתפרסמו פרטיו לרבות תמונתו, מענו, גילו ופרטים נוספים אודותיו. המשתתף מתחייב ומסכים כי השתתפותו באירועי הקד"מ תהיה על חשבונו ובאחריותו. המשתתף מתחייב להגיע במועד ובשעה שיוזמן לצורך השתתפות באירועי הקד"מ. אי שיתוף פעולה מלא או חלקי עלול לגרום, בין היתר, להוצאתו מן התחרות.

 

השתתפות בתחרות פירושה מתן זכות על ידי כל משתתף להוצאה ו/או למערכת להציג את הסיפור ו/או היצירה או איזה מהם או איזה חלק מהם בכל דרך, מדיה, אמצעי ומסגרת שתראה לנכון, לרבות רשת האינטרנט וכולל אתר האינטרנט של המערכת ו/או ההוצאה, העיתון, הטלוויזיה, ספר לרבות כריכת ספר, פרסומים, תערוכות ועוד כיו"ב, כולל כל שימוש עיבוד והעתקה ללא הגבלה תוך מתן קרדיט שמי. ההוצאה ו/או המערכת לא תשלם עבור הסיפור שיוגש על ידי המשתתפים לרבות עבור השימוש בהם או הצגתם.

כל משתתף השולח סיפור למערכת מעניק בזאת להוצאה, כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות שלו בסיפור, באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי מוגבל לרבות בזמן ובמקום וללא זכות לקבלת תמורה לרבות תמלוגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל משתתף מאשר להוצאה והיא תהיה רשאית – אך לא חייבת – לעשות כל שימוש מכל מין וסוג, וללא כל הגבלה ותנאי, באיורים ו/או איזה מהם ו/או איזה חלק מהם, ובכלל  זה פרסומו ברבים, שילובו יחד עם חומרים של צד/דים שלישי/ים, עיבוד ו/או עריכה של האיורים ו/או איזה מהם ו/או איזה חלק מהם, הצגתם ו/או העמדתם לרשות הציבור בכל מדיה לרבות טלוויזיה, אינטרנט, תערוכות, פרסומים, הספר, כריכתו וכיו"ב – הכול כפי שההוצאה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי – ולמשתתף אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לאיורים וכל הכרוך בהם.

להסרת ספק מובהר כי משתתפים בתחרות אינם ולא יהיו זכאים לקבל תשלום או תמורה בעבור הסיפור ששלחו וכל שימוש בו.

 

המערכת שומרת על הזכות לפנות למשתתפ/ים  אחר/ים ו/או לכל גורם אחר לרבות במקרה שההתקשרות עם זוכה בתחרות לא תבוא לידי מימוש ו/או במקרה שהמערכת לא תמצא זוכה מתאים לתחרות – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מובהר במפורש כי כל ההחלטות בנוגע לתחרות, כלליה, קיומה, ניהולה, משתתפיה, היצירות והסיפורים וכיו"ב לרבות הגשת מועמדויות, בחירת זוכים, פרסים, פרסום, שימוש ביצירות ו/או כל החלטה אחרת בקשר ו/או הנובעת מהתחרות תעשה על ידי המערכת ו/או מי מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ואין ולא תהיה לכל משתתף כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההוצאה ו/או המערכת רשאית לשנות את המועדים של שלבי התחרות, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא עליהם לנמק זאת, לרבות בהתאם לכמות היצירות שיתקבלו. הודעה על מועדים חדשים, ככל שיהיו, תינתן באתר התחרות באופן שתקבע המערכת.

"מערכת הפרס" רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, להודיע מעת לעת על שינוי בכללי התחרות, ובכלל זה, ומבלי לגרוע, רשאית להודיע על ביטול התחרות ו/או הפסקתה ו/או שינוי המועד או המקום שבו תתקיים התחרות ו/או שינוי הקריטריונים להשתתפות בתחרות ו/או החלפת הוועדה ו/או עדכון תקנון זה, והיוצר ו/או המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בנוגע לכך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

קביעה של ערכאה שיפוטית מוסמכת כי הוראה מהוראות תקנון זה הנה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי אכיפה, למרות כוונת הצדדים, לא תביא לביטול יתר הוראות תקנון זה ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית כאמור.

 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך מופנה לזכר ונקבה כאחד.

 

 

כתב התחייבות בלתי חוזר – ויתור זכויות

אני הח"מ ______(שם מלא) ת.ז. מס'_________, מצהיר מסכים ומתחייב באופן בלתי חוזר כלפיכם כדלקמן:

 1. בחתימתי להלן אני מאשר מצהיר ומתחייב כי קראתי היטב את התקנון לעיל על כל סעיפיו, אני מבין את כל האמור בו ואני מאשר ומסכים לכל הוראותיו והם מהווים חלק בלתי נפרד מכתב העברה זה.
 2. הסיפור ששלחתי לתחרות ששמו __________________________(לעיל ולהלן: "הסיפור") הוא יצירתי המקורית והבלעדית, אני הבעלים היחיד של מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור והאחראי הבלעדי להן, ואין לכל אדם ו/או גוף אחרים מלבדי כל זכות בו.
 3. הסיפור מעולם לא ראה אור במסגרת הוצאת ספרים או במה אחרת, בין בספר מודפס ובין ב- E-BOOK,ומעולם לא התחייבתי ולא היה לי ולא יהיה לי הסכם המונע ממני להגישו לתחרות.
 4. סיפור זה נשלח על ידי לתחרות לראשונה ובאופן בלעדי ולא נשלח בעבר או בה בעת לתחרות אחרת.
 5. אני מעביר בזאת לכנרת זב"מ דביר בע"מ ללא כל תמורה את מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור בהעברה בלעדית ובלתי חוזרת. אתם תהיו רשאים אם כי לא חייבת לעשות בסיפור או איזה חלק ממנו כל שימוש ודבר ולנהוג בו מנהג בעלים ובלבד שתציינו את שמי בצד פרסומו. אני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם בקשר לסיפור ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פרסומו (או פרסום כל חלק ממנו) באסופת הסיפורים אשר תלווה את התחרות, בתקשורת ובאפיקי שיווק ופרסום.
 6. הנני מעניק בזאת להוצאה, כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות שלי בסיפור, באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי מוגבל לרבות בזמן ובמקום וללא זכות לקבלת תמורה לרבות תמלוגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מאשר להוצאה והיא תהיה רשאית – אך לא חייבת – לעשות כל שימוש מכל מין וסוג, וללא כל הגבלה ותנאי, בסיפור, כולו או איזה חלק ממנו, ובכלל זה פרסומו ברבים, שילובו יחד עם חומרים של צד/דים שלישי/ים, עיבוד ו/או עריכה של הסיפור ו/או איזה חלק ממנו, הצגתו ו/או העמדתו לרשות הציבור בכל מדיה לרבות טלוויזיה, אינטרנט, תערוכות, פרסומים, כריכתו וכיו"ב – הכול כפי שההוצאה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי – ולמשתתף אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לסיפור וכל הכרוך והקשור בו. להסרת ספק מובהר כי אני איני ולא אהיה זכאי לקבל תשלום או תמורה בעבור הסיפור ששלחתי וכל שימוש בו
 7. ככל שקיימות ו/או תהיינה קיימות בעתיד על פי כל דין זכויות בסיפור אשר אינן ניתנות להעברה, לרבות זכויות מוסריות, הנני מוותר בזאת על כל זכות כאמור ועל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם ו/או כנגד כל צד שלישי הנוטל חלק בתחרות בגין זכויות כאמור.
 8. ידוע לי כי הסכמותיי הצהרותיי והתחייבויותיי שלעיל מהוות תנאי להשתתפותי בתחרות, בנוסף לתקנון התחרות, וכי אתם וצדדים שלישיים נוספים מסתמכים עליהן וכי אם לא היו ניתנות הצהרותיי והתחייבויותיי אלו, לא הייתם מסכימים להשתתפותי בתחרות. אני מתחייב כי כל האמור לעיל יישאר נכון ומדויק לפחות עד לתום התחרות ו/או עד שיידרש על ידי המערכת, לפי המאוחר. עוד אני מתחייב לשפות ו/או לפצות אתכם ו/או כל מי מטעמכם ו/או את כל צד שלישי הקשור לתחרות בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מכם (כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו ואשר נוגעת לאי מילוי התחייבויותיי ו/או אי נכונות הצהרותיי במכתב זה ו/או על פי כל דין.

 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

שם

שם משפחה

מס' ת.ז.

כתובת

תאריך

חתימה

 

 

אישור המשתתף:

אני מאשר מצהיר ומתחייב כי קראתי היטב את התקנון לעיל על כל סעיפיו, אני מבין את כל האמור בו ואני מאשר ומסכים לכל הוראותיו והם מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה.

בלחיצה על מקש אישור המשתתף נותן הסכמתו לכל האמור בטופס ההרשמה,  תקנון, טופס סודיות וכתב ויתור על זכויות על כל נספחיהם.

כתב העברה וויתור על זכויות

אני מצהיר מסכים ומתחייב באופן בלתי חוזר כלפיכם כדלקמן:

 1. בחתימתי אני מאשר מצהיר ומתחייב כי קראתי היטב את התקנון לעיל ואת כתב הויתור דנן על כל סעיפיהם, אני מבין את כל האמור בהם, מאשר ומסכים לכל הוראותיהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה. מבלי לגרוע מהתקנון ומכלליות האמור לעיל ורק להסרת ספק אני מצהיר ומתחייב כדלקמן –
 2. הסיפור ששלחתי הוא יצירתי המקורית והבלעדית, אני הבעלים היחיד של מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור והאחראי הבלעדי להן, ואין לכל אדם ו/או גוף אחרים מלבדי כל זכות בו.
 3. הסיפור מעולם לא ראה אור במסגרת הוצאת ספרים או במה אחרת, כספר מודפס ו/או אמצעי מודפס אחר ובין כ- E-BOOK או אמצעי אלקטרוני אחר, ומעולם לא התחייבתי ולא היה לי ולא יהיה לי הסכם המונע ממני להגישו לתחרות ובכלל זה להשתתף באסופה.
 4. סיפור זה נשלח על ידי לתחרות לראשונה ובאופן בלעדי ולא נשלח בעבר או בה בעת לתחרות אחרת.
 5. אני מעביר בזאת לכנרת זב"מ דביר בע"מ ללא כל תמורה את מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהוא בסיפור בהעברה בלעדית ובלתי חוזרת, ובתנאי שסיפורי יזכה באחד משלושת המקומות הראשונים. אתם תהיו רשאים אם כי לא חייבים לעשות בסיפור או איזה חלק ממנו כל שימוש ודבר ולנהוג בו מנהג בעלים ובלבד שתציינו את שמי בצד פרסומו. אני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם בקשר לסיפור ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פרסומו (או פרסום כל חלק ממנו) באסופת הסיפורים אשר תלווה את התחרות, בתקשורת ובאפיקי שיווק ופרסום.
 6. בהתאם לתקנון ובתנאי שסיפורי יזכה באחד משלושת המקומות הראשונים, הנני מעניק בזאת להוצאה, כחלק בלתי נפרד מההשתתפות בתחרות, את כל הזכויות שלי בסיפור, באופן בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי מוגבל לרבות בזמן ובמקום וללא זכות לקבלת תמורה לרבות תמלוגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מאשר להוצאה והיא תהיה רשאית – אך לא חייבת – לעשות כל שימוש מכל מין וסוג, וללא כל הגבלה ותנאי, בסיפור, כולו או איזה חלק ממנו, ובכלל זה פרסומו ברבים, שילובו יחד עם חומרים של צד/דים שלישי/ים, עיבוד ו/או עריכה של הסיפור ו/או איזה חלק ממנו, הצגתו ו/או העמדתו לרשות הציבור בכל מדיה לרבות טלוויזיה, אינטרנט, תערוכות, פרסומים, כריכתו וכיו"ב – הכול כפי שההוצאה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי – ולמשתתף אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ותביעה בקשר לסיפור וכל הכרוך והקשור בו. להסרת ספק מובהר כי אני איני ולא אהיה זכאי לקבל תשלום או תמורה בעבור הסיפור ששלחתי וכל שימוש בו.
 7. ככל שקיימות ו/או תהיינה קיימות בעתיד על פי כל דין זכויות בסיפור אשר אינן ניתנות להעברה, לרבות זכויות מוסריות, הנני מוותר בזאת על כל זכות כאמור ועל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדכם ו/או כנגד כל צד שלישי הנוטל חלק בתחרות בגין זכויות כאמור.
 8. ידוע לי כי הסכמותיי הצהרותיי והתחייבויותיי שלעיל הינן בלתי חוזרות והן מהוות תנאי להשתתפותי בתחרות, בנוסף לתקנון התחרות, וכי אתם וצדדים שלישיים נוספים מסתמכים עליהן וכי אם לא היו ניתנות הצהרותיי והתחייבויותיי אלו, לא הייתם מסכימים להשתתפותי בתחרות. אני מתחייב כי כל האמור לעיל יישאר נכון ומדויק לפחות עד לתום התחרות ו/או עד שיידרש על ידי המערכת, לפי המאוחר. עוד אני מתחייב לשפות ו/או לפצות אתכם ו/או כל מי מטעמכם ו/או את כל צד שלישי הקשור לתחרות בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מכם (כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו ואשר נוגעת לאי מילוי התחייבויותיי ו/או אי נכונות הצהרותיי במכתב זה ו/או על פי כל דין.

דוא"ל: info@kinneret-zmora.co.il | טל: 03-634-4977